Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 2009 р. N 589

Київ

Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 жовтня 2010 року N 929

Відповідно до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниЮ. ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

ПОРЯДОК
провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом

(У тексті Порядку слово “Комітет” в усіх відмінках замінено словом “Держкомнаркоконтроль” у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року N 929)

1. Цей Порядок визначає процедуру провадження суб’єктами господарювання – юридичними особами незалежно від форми власності (далі – суб’єкти господарювання) діяльності, пов’язаної з культивуванням рослин, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з її території, транзитом через територію України, використанням, знищенням (далі – обіг) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі – перелік), та контролю за їх обігом.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які відповідно до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” (далі – Закон) провадять діяльність, пов’язану з обігом:

наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та прекурсорів, включених до списку 1 таблиці IV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі – засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку);

препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1203 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2885), зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі – препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму);

препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1203 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2885), зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі – препарати, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);

прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку;

рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку.

3. Відповідальність за неналежне виконання вимог цього Порядку несе керівник суб’єкта господарювання.

4. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях, а також як гуманітарної допомоги забороняється, за винятком випадків, коли наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори надсилаються у відповідні регіони України за окремим рішенням Кабінету Міністрів України у період дії надзвичайного стану.

5. Діяльність, пов’язана з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Державним комітетом з питань контролю за наркотиками (далі – Держкомнаркоконтроль) відповідно до Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1387 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 93, ст. 3412).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. N 929)

6. Операції з реалізації засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюються виключно між суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом таких речовин і засобів.

7. Ввезення на територію України, вивезення з її території та транзит через територію України засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється суб’єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Держкомнаркоконтролем, через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

8. Виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та препаратів (лікарських засобів) в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється суб’єктами господарювання у межах квот, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України.

Для визначення обсягів квот:

Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щороку до 15 листопада подають МОЗ розрахунок потреби в наркотичних засобах і психотропних речовинах, включених до таблиць II і III переліку, препаратах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, на наступний рік за формою згідно з додатком 1;

суб’єкти господарювання подають щороку до 1 грудня Держкомнаркоконтролю заяву на визначення квоти наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, на наступний рік для їх виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території за формою згідно з додатком 2.

На підставі проведених розрахунків Держкомнаркоконтроль готує та подає МОЗ пропозиції щодо визначення обсягів квот.

Виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини в кількості, що перевищує гранично допустиму, понад визначені Кабінетом Міністрів України обсяги квот забороняється.

9. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється:

закладами охорони здоров’я та ветеринарної медицини у разі визнання таких засобів і речовин непридатними для подальшого використання. Цими закладами також знищуються невикористані рештки зазначених засобів і речовин у відкритих ампулах;

виробниками зазначених засобів і речовин у разі визнання їх непридатними для подальшого використання у виробництві. Виробники також знищують відходи, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів;

суб’єктами господарювання, що використовують зазначені засоби і речовини в наукових та навчальних цілях, а також в інших цілях, передбачених Законом.

10. Для знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, згідно з наказом керівника суб’єкта господарювання утворюється комісія, яку очолює керівник або його заступник. До складу комісії включається представник територіального органу внутрішніх справ, присутність якого під час знищення таких засобів і речовин обов’язково забезпечується керівником зазначеного органу.

Знищення закладами охорони здоров’я та ветеринарної медицини невикористаних решток зазначених засобів і речовин у відкритих ампулах та виробниками відходів, що утворилися у процесі виробництва, у розмірах, що визначені технологічними регламентами, здійснюється без залучення представника територіального органу внутрішніх справ.

11. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, може здійснюватися суб’єктом господарювання власними силами у разі наявності у нього ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної із знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку, або на договірних умовах суб’єктом господарювання, який має зазначену ліцензію.

12. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, крім їх невикористаних решток у відкритих ампулах та відходів, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів, здійснюється суб’єктами господарювання за визначеним Держкомнаркоконтролем методом.

Для визначення методу знищення суб’єкт господарювання подає Держкомнаркоконтролю такі документи:

заяву за формою згідно з додатком 3;

протокол за результатами аналізу якості зазначених засобів і речовин, виданий Держлікінспекцією або її територіальним органом;

копію ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної із знищенням засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, якщо їх знищення здійснюється суб’єктом господарювання власними силами;

засвідчену в установленому порядку копію договору про знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, із суб’єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження зазначеного виду діяльності, якщо їх знищення здійснюється на договірних умовах;

копію повідомлення про строк проведення знищення, надісланого суб’єктом господарювання територіальному органові внутрішніх справ.

13. Держкомнаркоконтроль у десятиденний строк розглядає подані суб’єктом господарювання документи та в письмовій формі повідомляє його про прийняте рішення щодо визначення методу знищення.

14. За результатами знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, власними силами суб’єкт господарювання складає у трьох примірниках акт за формою згідно з додатком 4, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, інші надсилаються територіальному органові внутрішніх справ та Держкомнаркоконтролю.

У разі знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, іншим суб’єктом на договірних умовах суб’єкт господарювання, який здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, який здійснив знищення, другий – у суб’єкта господарювання – власника таких засобів і речовин, інші надсилаються відповідно територіальному органові внутрішніх справ та Держкомнаркоконтролю.

15. Суб’єкти господарювання, які використовують засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, в ампулах, зобов’язані знищувати порожні ампули, в яких містилися зазначені засоби і речовини, в установленому МОЗ порядку.

16. Інформація про засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання, що скріплюється печаткою.

Документи, пов’язані з обігом зазначених засобів і речовин, зберігаються суб’єктом господарювання не менш як 5 років.

17. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов’язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6.

Відомості про розбіжності в балансі товарно-матеріальних цінностей або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються суб’єктом господарювання:

МВС – щодо операцій, проведених у межах території України;

МВС та СБУ – щодо експортно-імпортних операцій.

18. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов’язані подавати Держкомнаркоконтролю за формою згідно з додатками 7, 8 і 9:

до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, – звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території;

до 31 березня року, що настає за звітним, – звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

19. Порядок обігу засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності визначається МОЗ.

20. Діяльність, пов’язана з обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії на виробництво, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, виданої відповідним органом ліцензування.

21. Перелік препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю під час ввезення на митну територію України, вивезення за її межі та транзит через територію України, визначається наказом МОЗ за поданням Держкомнаркоконтролю.

22. Ввезення на територію України та транзит через її територію препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється суб’єктами господарювання на підставі виданого Держкомнаркоконтролем дозволу через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

23. Вивезення з території України препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється на підставі виданого Держкомнаркоконтролем дозволу в разі надходження запиту від національного компетентного органу країни – імпортера.

24. Зберігання препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також знищення препаратів, визнаних непридатними для подальшого використання, здійснюється суб’єктами господарювання у порядку, встановленому МОЗ.

25. Діяльність, пов’язана з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Держкомнаркоконтролем.

26. Ввезення на територію України, вивезення з її території та транзит через територію України прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюється суб’єктами господарювання на підставі виданого Держкомнаркоконтролем дозволу через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

27. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюється:

закладами охорони здоров’я та ветеринарної медицини у разі визнання прекурсорів непридатними для подальшого використання;

виробниками прекурсорів у разі визнання їх непридатними для подальшого використання у виробництві. Виробники також знищують відходи, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів;

суб’єктами господарювання, що використовують такі прекурсори в наукових та навчальних цілях, а також в інших цілях, передбачених Законом.

Для знищення зазначених прекурсорів згідно з наказом керівника суб’єкта господарювання утворюється комісія, яку очолює керівник або заступник керівника суб’єкта господарювання.

28. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, може здійснюватися суб’єктом господарювання власними силами в разі наявності у нього ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної із знищенням таких прекурсорів, або на договірних умовах суб’єктом господарювання, який має зазначену ліцензію.

29. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку (за винятком калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти), в обсягах, що перевищують 10 кілограмів на місяць, а також знищення калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти здійснюється суб’єктами господарювання виключно за визначеним Держкомнаркоконтролем методом.

Для визначення методу знищення суб’єкт господарювання подає Держкомнаркоконтролю такі документи:

заяву за формою згідно з додатком 3;

протокол за результатами аналізу якості:

– зазначених речовин (за винятком калію перманганату), виданий лабораторією, яка має право на проведення експертних досліджень;

– калію перманганату, виданий Держлікінспекцією або її територіальним органом;

копію ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної із знищенням прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, якщо їх знищення здійснюється суб’єктом господарювання власними силами;

засвідчену в установленому порядку копію договору про знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, із суб’єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження діяльності із знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, якщо їх знищення здійснюється на договірних умовах;

копію повідомлення про строк проведення знищення, надісланого суб’єктом господарювання територіальному органові внутрішніх справ.

Держкомнаркоконтроль у десятиденний строк розглядає подані суб’єктом господарювання документи та в письмовій формі повідомляє його про прийняте рішення.

30. У разі коли суб’єкт господарювання здійснює знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, в обсягах, що перевищують 10 кілограмів на місяць, до складу комісії обов’язково включається представник територіального органу внутрішніх справ.

Знищення калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти незалежно від їх кількості здійснюється комісією, до складу якої обов’язково включається представник територіального органу внутрішніх справ.

31. За результатами знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, власними силами суб’єкт господарювання складає у трьох примірниках акт за формою згідно з додатком 4, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, інші надсилаються територіальному органові внутрішніх справ та Держкомнаркоконтролю.

У разі знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, іншим суб’єктом господарювання на договірних умовах суб’єкт господарювання, який здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії, що скріплюються печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, який здійснив знищення, другий – у суб’єкта господарювання – власника прекурсорів, інші надсилаються територіальному органові внутрішніх справ та Держкомнаркоконтролю.

32. Інформація про прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV переліку, вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання, що скріплюється печаткою.

33. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, зобов’язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6.

Відомості про розбіжності в балансі товарно-матеріальних цінностей або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються суб’єктом господарювання:

МВС – щодо операцій, проведених у межах території України;

МВС та СБУ – щодо експортно-імпортних операцій.

34. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, подають Держкомнаркоконтролю за формою згідно з додатками 7, 8 і 9:

до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, – звіт про кількість зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території;

до 31 березня року, що настає за звітним, – звіт про кількість зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

35. Операції з реалізації прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюються виключно між суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом зазначених прекурсорів.

36. Діяльність, пов’язана з культивуванням, зберіганням, перевезенням та знищенням рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, виданоїДержкомнаркоконтролем.

Суб’єкти господарювання під час провадження зазначеної діяльності повинні забезпечити виконання умов для запобігання розкраданню рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, і отриманої з них готової продукції чи відходів зазначених рослин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1026 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3024).

37. Культивування рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, здійснюється суб’єктами господарювання у межах квот, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України.

Для розрахунку обсягів квот на наступний рік суб’єкти господарювання щороку до 15 листопада подають Держкомнаркоконтролю заяви за формою згідно з додатком 10.

На підставі проведених розрахунків Держкомнаркоконтроль готує та подає МОЗ погоджені пропозиції щодо визначення обсягів квот.

38. Культивування рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, з перевищенням визначених обсягів квот забороняється.

39. Під час збирання врожаю маку знищення їх пожнивних залишків здійснюється суб’єктом господарювання шляхом подрібнення і розкидання, після чого проводиться дискування поля з наступним переорюванням. Комбайни, що використовуються для збирання врожаю рослин маку, повинні бути обладнані пристроями для подрібнення пожнивних залишків.

Механізми комбайнів після збирання врожаю маку в той же день очищуються від відходів, пожнивні залишки щодня приорюються.

Знищення пожнивних залишків здійснюється суб’єктами господарювання у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб’єкта господарювання і представник територіального органу внутрішніх справ.

За результатами знищення пожнивних залишків складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 11, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, інші надсилаються МВС та Держкомнаркоконтролю.

40. Очищення насіння маку здійснюється суб’єктом господарювання на спеціально відведеному об’єкті чи у приміщенні зерноочисними машинами, обладнаними спеціальними пристроями для збирання відходів.

Механізми зерноочисних машин після очищення насіння маку в той же день очищуються від відходів, пожнивні залишки щодня спалюються.

41. Переробка стебел конопель здійснюється суб’єктом господарювання на спеціально відведеному об’єкті чи у приміщенні.

42. Знищення залишків після очищення насіння маку або переробки стебел конопель здійснюється суб’єктами господарювання після їх зважування шляхом щоденного спалювання у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб’єкта господарювання і територіального органу внутрішніх справ, представник територіального органу внутрішніх справ.

За результатами знищення складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 12, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, інші надсилаються МВС та Держкомнаркоконтролю.

У разі коли суб’єкт господарювання приймає рішення про знищення посівів рослин з будь-яких причин, такі посіви підлягають знищенню шляхом переорювання на полях висіву скошених та подрібнених рослин у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб’єкта господарювання і територіального органу внутрішніх справ, представник територіального органу внутрішніх справ.

За результатами знищення складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 11, який засвідчується підписами членів комісії і скріплюється печаткою суб’єкта господарювання. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, інші надсилаються МВС та Держкомнаркоконтролю.

43. Суб’єкт господарювання веде облік готової продукції (насіння маку та волокна конопель) та їх залишків після очищення і переробки у журналі за формою згідно з додатком 13. Сторінки в журналі обліку пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання, що скріплюється печаткою.

44. Суб’єкти господарювання щороку до 1 жовтня подають Держкомнаркоконтролю звіт про результати діяльності із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин, включених до списку 3 таблиці I, за формою згідно з додатком 14.

45. Контроль за виконанням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється Держкомнаркоконтролем, МОЗ, МВС, СБУ, Держмитслужбою та іншими органами в межах їх повноважень, визначених законодавством.

Контроль за виконанням законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах внутрішніх справ, СБУ, Збройних Силах та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється згідно із законом відповідними центральними органами виконавчої влади.

46. Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів незалежно від форми власності.

Про факти порушення вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органи виконавчої влади повідомляють Держкомнаркоконтроль.

47. Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Держкомнаркоконтроль надсилає інформацію до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН відповідно до положень міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

48. Переліки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щокварталу надсилаються Держкомнаркоконтролем до МВС і СБУ.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 589

РОЗРАХУНОК
потреби в наркотичних засобах, психотропних речовинах, включених до таблиць II і III переліку, препаратах (лікарських засобах), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму

© 2009 Херсонский областной благотворительный фонд «Мангуст»Разработка сайтов —
web-студия Wezom

Admin

Читати Попереднє

Положення про Державний комітет України з питань контролю за наркотиками

Читайте Далі

Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України

Залиште свій відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.